Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kompetencje:

 

  1. Działalność inspekcyjno – kontrolna, która obejmuje:

o   kontrolę działania powiatowych organów administracji architektoniczno - budowlanej,

o   kontrolę działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

o   badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,

o   kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowniczym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

o   sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

o   inspekcję terenową oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie obiektów i robót budowlanych dla których wojewoda jest organem I instancji w/s pozwoleń na budowę:

-         hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

-         dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

-         usytuowanych na obszarze kolejowym,

-         lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

-         usytuowanych na terenach zamkniętych.

o   sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie określonym ustawą o wyrobach budowlanych,

o   współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej.

  1. Jest organem II instancji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do rozstrzygnięć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2. Prowadzenie jako organ I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
  3. Prowadzenie jako organ I i II instancji postępowań egzekucyjnych zgodne z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.