Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Informacje

e-budownictwo

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

 

Zasady przyjmowania interesantów w siedzibie WINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

Rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie trwania epidemii

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Niezbędne informacje oraz druki dot. rozpoczęcia budowy.

 

W zawiązku ze zmianą ustawy Prawo Budowlane z 1994 od dnia 4 lutego 2021 r. zawiadomienie o rozpoczęciu robót można składać

  • przez portal e-budownictwo w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, 
  • w formie pisemnej wykorzystując pliki z portalu e-budownictwa (.pdf).

Niezbędne informacje oraz druki dot. rozpoczęcia budowy.

A Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

  B W ramach swoich ustawowych kompetencji, określonych przepisami prawa budowlanego, organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzać kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu lub w budowie. Pracownicy organów nadzoru budowlanego mają prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy oraz do obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego pracownicy organów nadzoru budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego oraz świadczących o dopuszczeniu wyrobów budowlanych do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W trakcie przeprowadzanej kontroli na budowie obiektu budowlanego sprawdzeniu i ocenie podlegają:

  • tablica informacyjna budowy (treść, czytelność i miejsce jej umieszczenia);
  • dziennik budowy (prawidłowość dokonanych wpisów, wpisy dokonywane przez osoby upoważnione);
  • dokumentacja budowy (kompletność);
  • zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, dozór mienia, oświetlenie, zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczenie środowiska przyrodniczego i kulturowego, utrzymanie porządku na terenie budowy);
  • realizacja budowy (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, zezwoleniem lub zgłoszeniem, zgodnie z zasadami  bezpieczeństwa pracy, z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, przy zastosowaniu wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.