Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - Informacje dotyczące rozpoczęcia budowy według przepisów obowiązujących przed 19.09.2020 r.

Informacje

Zasady przyjmowania interesantów w siedzibie WINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

Rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie trwania epidemii

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Informacje dotyczące rozpoczęcia budowy według przepisów obowiązujących przed 19.09.2020 r.

Niezbędne informacje oraz druki dot. rozpoczęcia budowy.

UWAGA!!! Poniższe formularze mają charakter informacyjny i pomocniczy, nie są to druki obowiązujące.

 

A Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęciem robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art.29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust2 pkt 1b, właściwy organ nadzoru budowlanego, oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie :

  • oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) i stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenie potwierdzające jego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego;
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym jego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego;
  • informację o danych zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.2 pkt 2.

  B W ramach swoich ustawowych kompetencji, określonych przepisami prawa budowlanego, organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzać kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu lub w budowie. Pracownicy organów nadzoru budowlanego mają prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy oraz do obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego pracownicy organów nadzoru budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego oraz świadczących o dopuszczeniu wyrobów budowlanych do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W trakcie przeprowadzanej kontroli na budowie obiektu budowlanego sprawdzeniu i ocenie podlegają:

  • tablica informacyjna budowy (treść, czytelność i miejsce jej umieszczenia);
  • dziennik budowy (prawidłowość dokonanych wpisów, wpisy dokonywane przez osoby upoważnione);
  • dokumentacja budowy (kompletność);
  • zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, dozór mienia, oświetlenie, zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczenie środowiska przyrodniczego i kulturowego, utrzymanie porządku na terenie budowy);
  • realizacja budowy (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, zgodnie z zasadami  bezpieczeństwa pracy, z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, przy wykorzystaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie).